เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 kohphangancity.go.th
  • วิสัยทัศน์

    “การท่องเที่ยวยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ส่งเสริมวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

081-8929380

นายชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ข่าวสารชาวทต.เกาะพะงัน

กิจกรรมชาวทต.เกาะพะงัน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง ทต.เกาะพะงัน เราดูแล

4
หมู่
7,815
ประชากร
24.65
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.