สมาชิกสภา
 • นายพงศ์จิตร จิตต์จร

  ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

  Chairman of the Council

 • นายอนุรักษ์ พิริยสถิต

  รองประธานสภา

  Vise President of the Council

 • นายกิตติ บัวสมุย

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  Member of the Council District 1

 • นายอดิศักดิ์ ฐิตวัฒนกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  Member of the Council District 1

 • นายโรจน์ศักดิ์ ฟ้าสิริพร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  Member of the Council District 1

 • นายอนุรักษ์ พิริยสถิต

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  Member of the Council District 1

 • นายเฉลิมศักดิ์ ผ่องศรี

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  Member of the Council District 1

 • นายวิทยา รังสิวรานนต์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  Member of the Council District 1

 • นายพงศ์จิตร จิตต์จร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  Member of the Council District 2

 • นายพีระศิลป์ เกื้อสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  Member of the Council District 2

 • นายวีระพงศ์ คำจันทร์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  Member of the Council District 2

 • นายไพรัช พรหมเจริญ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  Member of the Council District 2

 • นายณฤทธิ์ สมพลเดช

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  Member of the Council District 2

 • นายนพดล โชติช่วง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  Member of the Council District 2