สำนักปลัดเทศบาล
 • นายชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น

  ปลัดเทศบาล

 • ว่าง

  รองปลัดเทศบาล

 • นายพงศ์ธร ทองสอน

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางสาวสุภาวดี วงศ์พรัด

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นางสุภาภรณ์ เรืองทอง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายเดชอุดม ชูดำ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวอังคณา สะสิสุวรรณ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวอัญรัตน์ คงแก้วหนู

  นิติกร

 • นายนันทวัฒน์ สุขถนอม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอนุชิต แซ่ภู่

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวสุธิดา ศีรีภาพ

  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • นายเจริญรัตน์ คุ้มพร้อม

  เจ้าพนักงานเทศกิจ

 • นางสาววรรณา ผิวล้วน

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน