กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางนที เต็กสุวรรณ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • ปานเลขา ทับทิม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • อนุพงษ์ ชูเชิด

  คนงานทั่วไป

 • อมรรัตน์ อบเชย

  คนงานทั่วไป

 • วิรัช ศิริจันทร์

  คนงานทั่วไป

 • จักรพงษ์ คงทอง

  คนงานทั่วไป

 • นวพร ยวนา​นนท์​

  คนงานทั่วไป

 • นิโลบล โชติช่วง

  คนงานทั่วไป

 • วัณธณี เต๊ะปู

  คนงานทั่วไป

 • วุฒิพงศ์ คงปล้อง

  คนงานทั่วไป

 • แสงศรี พัฒน์ทอง

  คนงานทั่วไป

 • กุลริศา อินทร์คง

  คนงานทั่วไป

 • อมรศรี ทองศรี

  คนกวาดขยะ

 • ตีบ นนทะโคตร

  คนกวาดขยะ

 • ศิริพร ขนอม

  คนกวาดขยะ

 • เกสรา ไชยเพ็ชร

  คนกวาดขยะ

 • จันทนา สุขเจริญ

  คนกวาดขยะ

 • ฐิติมา สมพลเดข

  คนกวาดขยะ

 • สมคิด ทามแก้ว

  คนกวาดขยะ

 • ศันสนีย์ ไชยยศ

  คนกวาดขยะ

 • สุฤทัย พรหมศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • ประสิทธิ์ ชูทอง

  พนักงานขับรถยนต์