มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต