หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น

  ปลัดเทศบาล

  โทร 098-9143125

 • นายฟีโรสคานร์ กุลาม

  รองปลัดเทศบาล

  โทร 089-8695967

 • นายพงศ์ธร ทองสอน

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร 081-5389459

 • นางสาวสุภาวดี วงศ์พรัด

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  โทร 08-67725822

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นางสาวมนัสนันท์ ตันเกียรติพงัน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 084-8506262

 • นางอารียา วันเพ็ญ

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

  โทร 081-9561511

 • นายภัสวัชร ใบแย้ม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร 089-9195833

 • นายสุพล เกื้อสกุล

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

  โทร 081-8940547

 • นายสุริยัน บุญญา

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

  โทร 081-9893051

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม