โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 • นางวาสนา ชูดำ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

 • นางจุฑามาส ศรีแก้ว

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นางสาวภัทราภรณ์ แวมะชัย

  ครูผู้ช่วย

 • นางณัชมน กามูณี

  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • นางจิตราวดี สุขสม

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นายยุทธศักดิ์ ไวแสน

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นายณรงค์ ดาศรี

  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวสุนิสา นุตราพันธ์

  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวสุวารีย์ เกื้อหนุน

  ครู ค.ศ.1

 • นางดวงเดือน เกื้อสกุล

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นางสาวสวนีย์ ศรเกษตริน

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นายเจษฎา จันทร์ทอง

  ครู ค.ศ.1

 • นางสาวอภิญญา เฟื่องฟู

  ครู ค.ศ.1

 • นางอุมาภรณ์ บัวสมุย

  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวสายสมร ลารีนู

  ครู ค.ศ.1

 • นางจันทรสิริ วัฒนปักษ์

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นางศิริลักษณ์ ยวนานนท์

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นางจีระวรรณ์ พรมเดช

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ