ภาพกิจกรรม
นิเทศและให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)
56
4 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางจารุวรรณ รอดภัย             เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ นางสาวพีรญา มุสิตา ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนาวงสาวสุธาสินี พลภักดี ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการประเมินฯ ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่อนิเทศและให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) เพื่อยกระดับผลคะแนนในการประเมิน ในการนี้ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดย นายตรีวิทย์ จงจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน เป็นประธานในการเข้ารับการนิเทศ และพนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ ได้เข้าร่วมในการนิเทศ ในการนี้ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากบุคคลในหน่วยงาน (IIT) ว่าควนตอบในลักษณะใดจึงได้คะแนนสูง การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT และสุดท้ายดารเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) ซึ่งเป็นส่วนที่มีน้ำหนักคะแนนมากที่สุดในการประเมิน โดยได้สอบถามพนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบหมายในแต่ละข้อว่ามีส่วนที่ติดขัดตรงไหน เพื่อจะได้ให้คำปรึกษาและแนะนำการตอบ โดยไล่เรียงไปแต่ละข้อ 
    หลังจากได้รับการนิเทศและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว พนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบหมายในแต่ละข้อได้มีแนวทางในการตอบแบบวัดการประเมินมากขึ้น และจะสามารถยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้