ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่อนำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
13 มีนาคม 2567

61