Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 www.kohphangancity.go.th
 
นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน
 
นายชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะพะงัน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ
คู่มือการปฏิบัติราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติท่าเทียบเรือและท่าข้าม
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุม
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562 ประจำปี พ ศ 2566 (ดู : 19) 25 เม.ย. 2566
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณท่าเทียบเรือหัวเทียน (ดู : 15) 17 ก.พ. 2566
การประชุมเพื่อมอบนโยบายในวาระขึ้นปีใหม่-ปี-2566 (ดู : 20) 5 ม.ค. 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 73) 22 ธ.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 76) 23 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 101) 15 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 87) 15 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เรือง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 160) 4 ก.ค. 2565
งบการเงินรายไตรมาสเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 204) 18 เม.ย. 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ2565 (ดู : 176) 8 เม.ย. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 188) 1 ก.พ. 2565
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 217) 28 ม.ค. 2565
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 209) 28 ม.ค. 2565
เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ดู : 194) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ดู : 252) 26 ต.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แปลงที่ดินลำดับที่ 601 - 745 (ดู : 245) 1 ต.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แปลงที่ดินลำดับที่ 1 - 500 (ดู : 223) 1 ต.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 (ชุดที่ 1) (ดู : 288) 1 ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 289) 15 ก.ย. 2564
เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ดู : 275) 12 ก.ค. 2564
เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ดู : 228) 8 ก.ค. 2564
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 (ดู : 262) 2 ก.พ. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 305) 2 ก.พ. 2564
การประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 217) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564 (ดู : 263) 21 ธ.ค. 2563
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย (ดู : 243) 1 ธ.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 237) 30 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บจริงในช่วงปี พ.ศ.2563 - 2564 (ดู : 287) 27 ต.ค. 2563
การประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 203) 15 ต.ค. 2563
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 259) 1 ต.ค. 2563
การประสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 211) 25 ก.ย. 2563
การประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 202) 17 ก.ย. 2563
เรื่อง ขอยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 258) 28 ส.ค. 2563
การประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 193) 20 ส.ค. 2563
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 239) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 279) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 271) 29 พ.ค. 2563
การประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 203) 27 เม.ย. 2563
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 228) 16 เม.ย. 2563
การประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 211) 21 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 221) 18 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 (ดู : 212) 3 พ.ย. 2562
ประกาศรายงานการใช้เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 220) 8 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้องประชุมชั่น 2 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 246) 23 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางตลาด ทางเชื่อม และกระเบื้องหลังคา 8 เหลี่ยม (ดู : 222) 30 มิ.ย. 2560
ประกาศบริการทำบัตรพลเมืองอาวุโส เทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 266) 15 มี.ค. 2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (ดู : 269) 15 ก.พ. 2559
ประกาศ การชำระภาษีประจำปี 2559 (ดู : 250) 30 ธ.ค. 2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะพะงันสามปี (พ.ศ.2559-2561) (ดู : 240) 30 มิ.ย. 2558
ประกาศ การชำระภาษีประจำปี 2558 (ดู : 244) 1 ธ.ค. 2557
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 300) 8 ก.ย. 2557
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" (ดู : 237) 22 ส.ค. 2557
ประกาศเรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 224) 31 มี.ค. 2020
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
  ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 
โทรศัพท์ : 077-377-060 ถึง 2
โทรสาร : 077-377-060 ถึง 2
E-mail Address : saraban@kohphangancity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohphangancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs