Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 www.kohphangancity.go.th
 
นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน
 
นายชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะพะงัน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ
คู่มือการปฏิบัติราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติท่าเทียบเรือและท่าข้าม
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุม
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 27)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562 ประจำปี พ ศ 2566 (ดู : 51)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณท่าเทียบเรือหัวเทียน (ดู : 65)
การประชุมเพื่อมอบนโยบายในวาระขึ้นปีใหม่-ปี-2566 (ดู : 63)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 102)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 100)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 0)
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 0)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ดู : 22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้ออุปกรณ์โคมไฟถนน LED (ดู : 28)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เทศบาล (ดู : 21)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่้องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 5 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 46)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ดู : 37)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ (ดู : 73)
ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ (ดู : 44)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ดู : 33)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนรัตนโกสินทร์ศก 200 ปี (ดู : 23)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ฉบับที่ 4/2566 (ดู : 22)
ฉบับที่ 3/2566 (ดู : 13)
ฉบับที่ 2/2566 (ดู : 21)
ฉบับที่ 1/2566 (ดู : 86)
ฉบับที่ 1/2565 (ดู : 79)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศาลาการุณเมตต์ วัดราษฎร์เจริญ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
บิ๊กซี เกาะพะงัน เปิดรับสมัครงาน  (ดู : 56)
แมคโคร เกาะพะงัน เปิดรับสมัครงาน (ดู : 68)
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แหลมยายวัด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลเกาะพะงัน คลิ๊กที่นี่
อีเมล์สารบรรณอีเล็กทรอนิกส์
ทต.เกาะพะงัน
saraban@kohphangancity.go.th
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
  ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 
โทรศัพท์ : 077-377-060 ถึง 2
โทรสาร : 077-377-060 ถึง 2
E-mail Address : saraban@kohphangancity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohphangancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs