Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 www.kohphangancity.go.th
 
นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน
 
นายชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ
หลักเกรฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ
คู่มือการปฏิบัติราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติท่าเทียบเรือและท่าข้าม
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุม
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เรือง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 63)
งบการเงินรายไตรมาสเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  (ดู : 104)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ2565 (ดู : 91)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 102)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  (ดู : 129)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 121)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ประกราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายซ่อมรางระบายน้้ำ และเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 37)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ (เทียบเรือหัวเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 55)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม  (ดู : 72)
ประกาศเทศบาลเกาะพะงัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเลียบรางบ้านใต้ (ครั้งที่2) (ดู : 59)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วและป้ายหน้า-หลัง สำนักงานเทศบาล ตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bigging) (ดู : 10)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565  (ดู : 22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 
แนวทางการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศาลาการุณเมตต์ วัดราษฎร์เจริญ เวลา 10.00 น. โยทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
"ข่าวดีสำหรับผู้พิการ ที่ต้องการทำงาน " (ดู : 755)
รออัพเดทข้อมูล (ดู : 953)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หาดทรายแดง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
อีเมล์สารบรรณอีเล็กทรอนิกส์
ทต.เกาะพะงัน
saraban@kohphangancity.go.th
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
  ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 
โทรศัพท์ : 077-377060-2
โทรสาร : 077-370602
E-mail Address : saraban@kohphangancity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohphangancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs