Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 www.kohphangancity.go.th
 
นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน
 
นายชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะพะงัน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ
คู่มือการปฏิบัติราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติท่าเทียบเรือและท่าข้าม
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุม
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 16)
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 15)
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เรือง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 104)
งบการเงินรายไตรมาสเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  (ดู : 153)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ2565 (ดู : 136)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบ 2566 (ดู : 26)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 28)
แบบสรุปราคากลางติดตั้งป้ายแขวนบอกทาง/ป้ายจราจร(ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายข้อความ ) (ดู : 21)
แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทางข้าม คสล./รางระบายน้ำ คสล. ( ตามแบบแปลน ) และ ซ่อมทางเท้าเลียบขายทะเล (คอนกรีตพิมพ์ลาย) (ดู : 19)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกท้าย ติดตั้งเครไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 37)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (ดู : 13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งป้ายบอกทางป้ายจราจร (ดู : 13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางข้าม คสล.รางระบายน้ำ คสล.และซ่อมทางเท้าเลียบชายทะเล (ดู : 17)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ฉบับที่ 1/2565 (ดู : 3)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 
แนวทางการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศาลาการุณเมตต์ วัดราษฎร์เจริญ เวลา 10.00 น. โดยทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
"ข่าวดีสำหรับผู้พิการ ที่ต้องการทำงาน " (ดู : 807)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เกาะแตใน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
อีเมล์สารบรรณอีเล็กทรอนิกส์
ทต.เกาะพะงัน
saraban@kohphangancity.go.th
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
  ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 
โทรศัพท์ : 077-377-060 ถึง 2
โทรสาร : 077-377-060 ถึง 2
E-mail Address : saraban@kohphangancity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohphangancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs